יום ד', יז’ בשבט תשע”ט

משפחת 'שילה' היקרה! "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" (בראשית לב,כה). '"ויותר יעקב לבדו" אמר רבי אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל' (חולין צא,א). מניין לחז"ל שיעקב נישאר שם בגלל פכים קטנים? בפשטות למדו זאת משום שנשאר לבד, ואם היה מדובר על ממון רב, אז מן הסתם היו נשארים אתו גם בניו או מעבדיו כדי שיעזרו לו לסחוב. מזה שהוא נשאר לבד מובן שהיו אלה דברים קטנים שלא הוצרך לעזרה של אחרים. אולם נראה יותר מזה, פס' קודם אומר: "ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו". ממילא יעקב העביר את כל אשר לו, אז מדוע נשאר שם? אלא כנראה שנשאר משהו, והרי התורה אומרת שהעביר את הכול? לכן הבינו שמדובר על דברים שאין בהם ערך, כעין שהוא לא נחשב כלל כממון חשוב, שלכן סתם אדם היה מפקיר אותם ולא חוזר בשבילם. לכן מדגיש רש"י בפס': '"ויותר יעקב" - שכח פכים קטנים וחזר עליהם'. והרי הגמ' לא אמרה ששכח, אלא שנשתייר בשבילם? אלא שרש"י כנראה הבין (או שהייתה לו גרסה אחרת) שיעקב שכח פכים קטנים שאין בהם חשיבות, ולכן סתם אדם היה מתייאש מהם. לכן פס' קודם אומר שהעביר את הכול, כי מצד חשיבות של ממון, כל אדם אחר היה מתייאש ומפקירם, ולכן כעין ביחס לכל אדם יעקב העביר את כל אשר לו. רק שיעקב בשל היותו צדיק לא וויתר עליהם וחזר לקחתם. חז"ל נקטו דווקא 'פכין קטנים' (ולא דברים קטנים אחרים) כדי לרמז על פך השמן הקטן של חנוכה, כיון שחנוכה קרוב לפרשה זו, ולכן רמזו בפך השמן הטהור שהאיר אל מול חשכת היוונים, כרמז לבנ"י מול הגוים- קדושה מול טומאה. חורף בריאשבת שלום:)ליאת עלון פרשות וישלח 23.11.18.pdf

 
 
מה ‏נעשה ‏בבית ‏הספר
חוזרים ‏וטפסים
משולחן ‏ההנהלה
מרחבי כיתות
תחומי דעת
למידה בשעת חירום